Переклад картинок в формат asl

02.02.2018
Переклад картинок в формат asl

Переклад картинок в формат asl. JW Library Sign Language

Перевести опис на Русский за допомогою Google Перекладача? Перекласти на англійську

JW LIBRARY SIGN LANGUAGE is an official app produced by Jehovah’s Witnesses. It downloads, organizes, and plays sign-language videos from jw.org, the official website of Jehovah’s Witnesses.

Watch the Bible and other video publications in sign language. Download them to your mobile device so that you can watch them when you are not connected to the Internet. Enjoy the colorful images, simple navigation, and easy-to-use controls.

— Simple Navigation. The Bible page lets you watch the New World Translation books that have been released. You can also watch individual verses that have not yet been released as part of the New World Translation but have been signed as part of other publications. The Library page displays other publications and movies that are available on jw.org.

— Quickly Look Up Cited Scriptures. While you are watching a video publication, swipe from the left edge of the screen to open the navigation drawer. The video will pause and you can tap the Bible button. Navigate to the cited Scripture and watch it. Using the navigation drawer, go back to the Library page to resume watching the original video.

— Easily Download Videos. The videos that you have not downloaded appear with dimmed colors. Tap a video to start downloading it from jw.org. Tap the Download All button to download all the videos on the page. Long press (tap and hold) a video to delete it from your device.

— Manage Space. You can choose whether to download larger (higher-quality) or smaller (lower-quality) videos. If your device has an SD card slot, you can choose whether to download videos to your device or to the SD card.

— Easy-to-Use Video Player. Use these simple gestures to control the video playback:

— Two-finger tap: Play or pause the video.

— Swipe left: Skip to the next marker.

— Swipe right: Skip to the previous marker.

— Single tap: Show or hide player controls.

— History of recently played videos

— Support for additional sign languages

— Support for Android 2.3.3 (Gingerbread) and later

Note: Log in to jw.org is only available for Android 4.0 and later

— Cancel all downloads available in Settings. This will stop all downloads that are in progress or in the queue.

— Color coding added to Bible books page. The colors correspond to the eight groupings explained in Question 19 of An Introduction to God’s Word. (Http://www.jw.org/en/publications/bible/nwt/introduction/66-books-of-the-bible)

— New setting to enable downloading over cellular data connection.

— Fixed issue in video player when switching between Bible and other videos. Seen on some devices, including Galaxy Note 10.1.

— 1.0.4 — 1 crash bug fix

— 1.0.5 — New publications added

— 1.0.6 — New publications added

© Copyright 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

JW БІБЛІОТЕКА мову жестів є офіційним додатком проводиться Свідків Єгови. Він завантажує, організовує і відтворює знак мові відео з jw.org, повідомляє офіційний сайт Свідків Єгови.

Подивіться Біблію та інші відео публікацій в мові жестів. Завантажити їх на мобільний пристрій, щоб можна було спостерігати за ними, коли ви не підключені до Інтернету. Насолоджуйтесь барвисті зображення, просту навігацію і простий у використанні елементи управління.

— Простий Навігація. На сторінці Біблії дозволяє дивитися Переклад нового світу книги, які були випущені. Також Ви можете дивитися окремі вірші, які ще не були випущені в рамках переведення існуючих нового світу, але були підписані в рамках інших видань. На сторінці Бібліотека відображає інші публікації та фільми, які доступні на jw.org.

— Швидко Дивись вище наведені тексти. У той час як ви дивитеся відео публікацію, проведіть від лівого краю екрана, щоб відкрити навігацію ящик. Відео буде пауза, і ви можете натиснути на кнопку Біблії. Перейдіть в цитованої Писання і дивитися його. Використання навігаційної ящик, повернутися на сторінку бібліотеки для повернення у режим бачення оригінального відео.

— Легко Завантажити Відео. Відео, які ви ще не завантажили з’являються з затемненими квітів. Натисніть на відеофайл, щоб почати завантаження його з jw.org. Натисніть кнопку Завантажити все скачати все відео на сторінці. Тривале натискання (натисніть і утримуйте) відео, щоб видалити його з вашого пристрою.

— Управління Space. Можна вибрати, чи слід завантажувати більше (більш високої якості) або менше (більш низької якості) відео. Якщо ваш пристрій має слот SD-карти, ви можете вибрати, чи слід завантажувати відео на пристрій або на карту пам’яті.

— Простий у використанні відео плеєр. Використовуйте ці прості жести для управління відтворенням відео:

— Дотик двома пальцями: Відтворити або призупинити відео.

— Проведіть вліво: Перехід до наступного маркера.

— Розмах право: Перехід до попередньої маркера.

— Одним натисканням: Відображення або приховування гравець управляє.

— Призначені для користувача списки відтворення

— Історія недавно грав відео

— Підтримка додаткових мов жестів

— Підтримка Android 2.3.3 (Gingerbread), а пізніше

Примітка: Увійти, щоб jw.org доступна тільки для Android 4.0 і пізніших версій

— Скасувати всі завантаження наявних в настройках. Це зупинить всі завантаження, які в процесі або в черзі.

— Колір кодування доданий в сторінці Біблії книг. Кольори відповідають восьми груп пояснюється в питанні 19 Введення в Слові Божому. (Http://www.jw.org/en/publications/bible/nwt/introduction/66-books-of-the-bible)

— Нова установка для включення завантаження більш мобільне підключення.

— Виправлена ​​помилка в відео-плеєр при перемиканні між Біблії та інших відео. Відвідування на деяких пристроях, в тому числі Galaxy Note 10.1.

— 1.0.4 — 1 аварія Виправлена ​​помилка

— 1.0.5 — Нові публікації додав

— 1.0.6 — Нові публікації додав

© Copyright 2013 Сторожовий вежі, Біблій і трактатів Суспільство Пенсільванії

Джерело: Переклад картинок в формат asl

Переклад картинок в формат asl

Також ви можете прочитати